<-- คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก -->
 
เข้าสู่ระบบ

 

Username

Password

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข ระบบ refer โรงพยาบาลพุทธชินราช


ทิศทางการพัฒนาและเป้าหมาย


วิสัยทัศน์


คปสอ.บางระกำจะเป็นผู้นำในการดำเนินงานระบบ

สุขภาพที่ได้มาตรฐานภายในปี พ.ศ.2555


พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ติดตาม ควบคุม กำกับงาน ประเมินผล ระบบสุขภาพให้สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ในเชิงคุณภาพและปริมาณ

  2. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA และพัฒนาระบบบริการให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

  3. ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะตาม competency มีจริยธรรม คุณธรรม มีความผาสุกในการทำงาน

เป้าประสงค์
                                         “ ประชาชนอำเภอบางระกำสุขภาพดี ”

วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับการรับรองคุณภาพ
  2. พัฒนาบุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพ


โปรแกรมระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ HSSD