Click on the slide!

โรงพยาบาลบางระกำ   "ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น." 

Click on the slide!

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

  นายแพทย์ ภูวดล พลพวก  

Click on the slide!

บริการด้านการตรวจรักษา ด้านจักษุ

บริการตรวจตา สายตา ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน

Click on the slide!

เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
พิมพ์
PDF

 คำสั่งโรงพยาบาลบางระกำ ปีงบประมาณ 2564 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางระกำ  

แต่งตั้งทีมนำด้านคลินิกและระบบบริการ ( PCT ) 

แต่งตั้งคณะกรรมการทีมผู้ประสานงานคุณภาพ  ( FA ) 

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านเวชระเบียน  (IM)  

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT)  

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  (RM) 

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) 

แต่งตั้งคณะกรรมการ  ๕  ส. 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 

แต่งตั้งคณะกรรมการงานสุขภาพจิตและยาเสพติด 

แต่งตั้งคณะทำงานสุขภาพจิตและยาเสพติดนอกเวลาราชการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนางานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาล 

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 

แต่งตั้งคณะกรรมการสูงอายุ 

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานอนามัยแม่และเด็ก 

แต่งตั้งคณะกรรมการบ้านพัก 

แต่งตั้งคณะกรรมการเวชภัณฑ์มิใช่ยา  

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้โรงพยาบาลบางระกำ 

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ 

แต่งตั้งคณะทำงานงานวัณโรค 

แต่งตั้งเวรตรวจการนอกเวลาราชการ  

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ย 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้ 

แต่งตั้งคณะกรรมการมิตรภาพบำบัด 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกลุ่มงานการพยาบาล 

แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลสุขภาพคนพิการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลบางระกำ 

มอบหมายงานในหน้าที่หัวหน้างาน 

แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพยาบาล  

แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล 

แต่งตั้งคณะกรรมการงานวิชาการและสารสนเทศของกลุ่มงานการพยาบาล 

แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการของกลุ่มงานการพยาบาล 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลและสถานบริการในเครือข่ายปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ  

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาลบางระกำ 

แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคลากร 

แต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนบำบัด 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานGEEN and CLEAN Hospital 

มอบหมายทีมสหวิชาชีพให้ปฏิบัติงานหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอบางระกำ 

ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ กรณีฉุกเฉิน 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาลบางระกำ 

แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริการตรวจสุขภาพ 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สันติ