Click on the slide!

โรงพยาบาลบางระกำ   "ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น." 

Click on the slide!

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

  นายแพทย์ ภูวดล พลพวก  

Click on the slide!

บริการด้านการตรวจรักษา ด้านจักษุ

บริการตรวจตา สายตา ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน

Click on the slide!

เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
พิมพ์
PDF

ความท้าทายขององค์กร

ความท้าทายที่สำคัญ

         โรคที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ 

         โรคที่สำคัญในกลุ่มผู้ป่วยนอก 5 อันดับ ได้แก่  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคระบบทางเดินหายใจ โรคในช่องปากและโรคปริทันต์
        
โรคที่สำคัญในกลุ่มผู้ป่วยใน 5 อันดับ คือ Diarrhea   DHF   Viral infection   Ac pyelonephritis  และ Ac Asthmatic attack

            โรคที่เป็นโอกาสพัฒนา หรือมีข้อจำกัดในการให้บริการ

         โรคที่เป็นปัญหาและต้องมีการพัฒนาคือเบาหวานจากการคัดกรองประชาชนพบว่ามีอัตราการพบและแนวโน้มของโรคเพิ่มขึ้นจากสถิติ ปี 49, 50, 5119.49,20.78, 17.47  ตามลำดับ จึงมีผู้ป่วยที่มารับบริการมีจำนวนมากและเนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านการศึกษา ความเชื่อทัศนคติ การปฏิบัติตัวทำให้ผู้รับบริการกลับมารับการรักษาซ้ำและเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง  มีภาวะซึมเศร้า ครอบครัวไม่เอื้อต่อการดูแล เศรษฐกิจ เช่น เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ  ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง  นอกจากนั้นยังพบความดันโลหิตสูง ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น ในกลุ่มผู้ที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

         เหตุการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

            จากการดำเนินการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงทำให้สามารถค้นหาผู้ป่วยได้มากขึ้น  ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานพบว่าปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ จอประสาทตาเสื่อมจากภาวะเบาหวาน โรงพยาบาลบางระกำจึงขอรับการสนับสนุนเครื่องตรวจจอประสาทตาและเครื่องวัด ความดันลูกตา อัตโนมัติจากผู้จิตศรัทธา ซึ่งการตรวจเบื้องต้นสามารถทำได้โดยพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางจักษุ แต่ไม่มีจักษุแพทย์ ต้องส่งผู้ป่วยไปรับบริการที่โรงพยาบาลพุทธชินราช

หมายเหตุ  รพ.สามารถระบุโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องใช้เกณฑ์อะไร

          ในเรื่องการเข้าถึงบริการ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้นเนื่องจากโรงพยาบาลบางระกำมีีนโยบายส่งทีมสหวิชาชีพเช่น แพทย์ ทันตแพทย์  เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ไปปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนหลักสัปดาห์ละ 1 วัน  อีกทั้งยังมีการจ้างแพทย์แบบเอกชน ปฏิบัติงานในศูนย์แพทย์ชุมชนในนิคมบางระกำ ซึ่งสามารถส่งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้ารับการรักษาในศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้าน โดยไม่ต้องให้ผู้ป่วยเดินทางไปโรงพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลบางระกำทั้ง 21 แห่ง มีการกระจายพยาบาลวิชาชีพทุกสถานีอนามัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและยังมีการส่งพยาบาลวิชาชีพไปอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในศูนย์สุขภาพชุมชนหลักจำนวน 15คนนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลยังเล็งเห็นความสำคัญ  การดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชนสนับสนุนงบประมาณกองทุนสุขภาพและให้ความร่วมมือการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ