Click on the slide!

โรงพยาบาลบางระกำ   "ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น." 

Click on the slide!

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

  นายแพทย์ ภูวดล พลพวก  

Click on the slide!

บริการด้านการตรวจรักษา ด้านจักษุ

บริการตรวจตา สายตา ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน

Click on the slide!

เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.    ลืมรหัสผ่าน?
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 (1 viewing) (1) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
ประกาศงานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
Go to bottom รายการถูกบันทึก: 0
หัวข้อ : ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
#949
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 6 เดือน, 2 สัปดาห์ ก่อน กรรม: 0  

ประกาศจังหวัดพิษณูโลก

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2

ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

........................................................


จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2

ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น 700,000.00 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้.-


เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง

(43.22.26.25)ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฏหมาย

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่

ประกาศแผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้

จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

7. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว

8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน

วันที่ 21 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ ้ http://www.bkhospital.go.th/bkh2 หรือ

www.gprocurement.go.th หรือจะสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 055-371168 ในวันและเวลา

ราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม มายังจังหวัดพิษณุโลก

ผ่านทางอเมิล์ phattanan.m@mophegp.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่

8 เมษายน 2564


เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Download

admin (ผู้ดูแลระบบ)
ผู้ดูแลระบบ
กระทู้: 303
graphgraph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
การบันทึก การบันทึก  
 
The administrator has disabled public write access.  
Go to top