โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ปี 2564


คำสั่งโรงพยาบาลบางระกำ ปีงบประมาณ 2564 


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางระกำ  


แต่งตั้งทีมนำด้านคลินิกและระบบบริการ ( PCT ) 


แต่งตั้งคณะกรรมการทีมผู้ประสานงานคุณภาพ  ( FA ) 


แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านเวชระเบียน  (IM)  


แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT)  


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  (RM) 


แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) 


แต่งตั้งคณะกรรมการ  ๕  ส. 


แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 


แต่งตั้งคณะกรรมการงานสุขภาพจิตและยาเสพติด 


แต่งตั้งคณะทำงานสุขภาพจิตและยาเสพติดนอกเวลาราชการ 


แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนางานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  


แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) 


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาล 


แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 


แต่งตั้งคณะกรรมการสูงอายุ 


แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานอนามัยแม่และเด็ก 


แต่งตั้งคณะกรรมการบ้านพัก 


แต่งตั้งคณะกรรมการเวชภัณฑ์มิใช่ยา  


แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้โรงพยาบาลบางระกำ 


แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ 


แต่งตั้งคณะทำงานงานวัณโรค 


แต่งตั้งเวรตรวจการนอกเวลาราชการ  


แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ย 


แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้ 


แต่งตั้งคณะกรรมการมิตรภาพบำบัด 


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกลุ่มงานการพยาบาล 


แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลสุขภาพคนพิการ 


แต่งตั้งคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลบางระกำ 


มอบหมายงานในหน้าที่หัวหน้างาน 


แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพยาบาล  


แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล 


แต่งตั้งคณะกรรมการงานวิชาการและสารสนเทศของกลุ่มงานการพยาบาล 


แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการของกลุ่มงานการพยาบาล 


แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลและสถานบริการในเครือข่ายปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  


แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ  


แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาลบางระกำ 


แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคลากร 


แต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน 


แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนบำบัด 


แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานGEEN and CLEAN Hospital 


มอบหมายทีมสหวิชาชีพให้ปฏิบัติงานหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอบางระกำ 


ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ กรณีฉุกเฉิน 


แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาลบางระกำ 


แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริการตรวจสุขภาพ 


แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์สันติ