Home option

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ BKH RMC V.1.0


แสดงข้อมูลรายละเอียดของครุภัณฑ์

ประวัติการซ่อมบำรุง

ส่งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ BKHRMC Online Update 2022-06-24

Home Options

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ BKH RMC V.1.0

รหัสครุภัณฑ์

Pasadu_ID =

รูปครุภัณฑ์
upload รูป
ยังไม่มีรูปภาพ
ชื่อครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์
ยี่ห้อ/รุ่น
Serail Number
บริษัทผู้จำหน่าย
หน่วยงานผู้ครอบครองครุภัณฑ์
วันที่รับครุภัณฑ์ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2513
ราคา 0.00
รหัส ID Code

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ BKHRMC Online Update 2022-06-24

Config: ตั้งค่า


ปิดหน้าต่าง
Home Options

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ BKH RMC V.1.0

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ BKHRMC Online Update 2022-06-24