ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) รพ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

(Integrity and Transparency Assessment)

โรงพยาบาลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

เบอร์โทรศัพท์ : 055-371168 , 055-371170 เบอร์ FAX : 055-371176


ส่งข้อร้องเรียน

เลือกเอกสาร