โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ติดต่อ


ชื่อโรงพยาบาล : โรงพยาบาลบางระกำ
ที่อยู่ : 1/3 หมู่ 7 ตำบลบางระกำ  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140


เจ้าของ/ต้นสังกัด : สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข


ลักษณะบริการ  : จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ) :   50 เตียง / ให้บริการจริง 57 เตียง


ระดับของการให้บริการ :  ทุติยภูมิ (ระดับ F2)


ผู้ประสานงาน : ชื่อ นางเดือนรุ่ง อุ่นใจดี   ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 


โทรศัพท์  055371168 , 055371170     


โทรสาร   0-5537-1176  


E-mail: bk11252@gmail.com