โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน


 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 


   ในการปฏิบัติหน้าที่


กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560